E-FIB-HX

E-FIB-HX

  • 光纤接口卡
  • 光纤接口连接
  • 适用于 Eclipse HX 卡片框: HX-Omega 、 HX-middle 和 HX-Delta
  • HX-Delta 和 HX-Median 框架最多支持 4 张卡,HX-Omega 框架最多支持 6 张卡 (有限制)
  • 主光纤环和备用光纤环
  • 单模双工 LC 连接
  • Eclipse HX 配置软件
项目部分编号:
  • E-FIB-HX

技术规范

功率

3.3V

环境的

工作温度: 0 ℃ 至 + 40 ℃

储存温度:-55 ℃ 至 + 70 ℃

工作湿度: 40- 90%,不冷凝

尺寸

前卡: 6RU H x 11.8in D (6RU H x 300毫米 D)

后卡: 6RU H x 2.3in D (6RU H x 58毫米 D)

重量

2.14 磅 (0.97千克)

关联产品

WordPress 灯箱插件