KB-702

KB-702

  • 双通道远程扬声器站
  • 通过头戴式麦克风、电话听筒或按键话筒进行通话/收听
  • 通过 dip 开关进行内部可编程的四种操作模式
  • 独立电平控制的平衡本地程序输入
  • 可视和可听呼叫信令
  • 灵活的可选四线子板
  • 可安装在墙上或控制台上,或可供便携式或台式使用的 v形盒
  • 内置扬声器
项目部分编号:
  • KB-702

技术规范

耳机麦克风输入

输入类型: 动态

输入阻抗:> = 1K

Mic 限制器阈值:-2dBu ± 3dB

Mic 限制器范围:> = 15dB

程序行输入

剪辑前的最大级别:> = 20dBu

输入阻抗:> = 5K

耳机输出

负载阻抗:> = 8

输出阻抗: <= 25

输出限制器阈值: + 5dBu ± 3dB

失真前的最大输出电平:> = 17dBu

扬声器输出

负载阻抗:> = 4

1% 失真前的最大输出电平: 20dBu ± 2dBu

Partyline 输出

关闭噪声: <-74dBu

输出阻抗:> 10K

Partyline 输入

串音: <-60dB

剪辑前的最大水平:> = 12dBu

频率响应

Mic-Partyline: 300-15 KHz ± 3dB

程序输入-耳机输出: 200-18 KHz ± 3dB

程序输入-扬声器输出: 200-18 KHz ± 3dB

Partyline-耳机输出: 200-18 KHz ± 3dB

Partyline-扬声器输出: 200-18 KHz ± 3dB

最大失真

耳机麦克风-Partyline: <= 0.5%

程序输入-耳机输出: <= 0.2%

程序输入-扬声器输出: <= 0.5%

Partyline-耳机输出: <= 0.2%

Partyline-扬声器输出: <= 0.5%

噪声

耳机麦克风-Partyline: <-70dBu

程序输入-耳机输出: <-60dBu

程序输入-扬声器输出: <-60dBu

Partyline-耳机输出: <-50dBu

Partyline-扬声器输出: <-50dBu

最大增益

耳机麦克风-Partyline: 41dB ± 2dB

程序输入-耳机输出:> = 18dB

程序输入-扬声器输出:> = 24dB

Partyline-耳机输出:> = 34dB

Partyline-扬声器输出:> = 40dB

功率

输入电压范围: 20-30 VDC

输入电流 (空闲): <= 90毫安

输入电流 (最大值): <= 110毫安

内部调整和连接

对讲机: 五号线终端连接器

程序输入: 三个终端连接器

选项开关: 三个 DIP 开关

呼叫信号跳线 3: 三组选项跳线

呼叫警报音调电平控制: 电平调整控制

环境的

32-122 °F (0-50 °C)

尺寸

4.5x8.25x1.75 (HxWxD)

(114x210 x 44毫米)

重量

0.99 磅 (0.45 千克

关联产品

WordPress 灯箱插件